Ekaterina Gavrilova, soprano | Yuliya Lytkina, piano

Centaur | Russia | 2014

Ludwig Rellstab:
Ständchen
04:16